Экзаменационные билеты и материалы

«Бейнелеу өнерінің тарихы және Қазақстанның көркем мәдениеті» пәні бойынша қорытынды аттестация сұрақтары
0402000 - «Дизайн» мамандығы
Вопросы по дисциплине «Всемирная история искусств и художественная культура Казахстана»
Специальность 0402000 – «Дизайн»
Вопросы по дисциплине «Менеджмент организации»
Специальность 0515000 – «Менеджмент»
Вопросы по дисциплине «Финансовый менеджмент»
Специальность 0515000 – «Менеджмент»
Вопросы по дисциплине «Экономика предприятия»
Специальность 0515000 – «Менеджмент»
Вопросы по дисциплине «Основа теории государства и права»
Специальность 0201000 – «Правоведение»
Вопросы по дисциплине «Гражданское право и гражданское процессуальное право»
Специальность 0201000 – «Правоведение»
Вопросы по дисциплине «Экономический анализ и анализ фин.отчётности»
Специальность 0518000 – «Учет и аудит»
Вопросы по дисциплине «Аудит»
Специальность 0518000 – «Учет и аудит»
Вопросы по дисциплине «Финансовый учет»
Специальность 0518000 – «Учет и аудит»
«Қаржылық есеп» пәні бойынша қорытынды аттестация сұрақтары
0516000 - «Қаржы» мамандығы
«Еңбек құқығы және ӘҚҚ» пәні бойынша қорытынды аттестация сұрақтары
0201000 - «Құқықтану» мамандығы
«Мемлекет және құқық теорясының негіздері» пәні бойынша қорытынды аттестация сұрақтары
0201000 - «Құқықтану» мамандығы